حیوانیت و انسانیت !؟

حیوان هایی که نام انسان بر خود دارند نمی توانند با هم در سازش و صلح زندگی کنند – میکشند، بمباران میکنند، آواره و بی خانمان میکنند؛ 

ولی این 6 نوع حیوان که از یک تیره هم نیستند با مهر همزیستی صلح آمیز دارند  – همه در یک خانه با صاحبشان که یک انسان است…

شگفتا !!

0001

عکس هفته

پی مصلحت مجلس آراستند

نشستند و گفتند و برخاستند

Screenshot 2015-10-13 17.38.35

ای از همه بیش و از همه پیش
از خود همه دیده وز همه خویش

در ششدر خاک و خون فتاده
در وصف تو عقل حکمت اندیش

در عالم عشق عاشقان را
قربان شدن است در رهت کیش

هر دم که زنند عاشقانت
بی یاد تو در دهن شود نیش

درویش که لاف معرفت زد
از عجز نبود آن سخن پیش

در هر دو جهان ز خجلت تو
زآن است سیاه‌روی درویش

چون فقر سرای عاشقان است
عاشق شو و از وجود مندیش

در عشق وجودت ار عدم شد
دولت نبود تو را ازین بیش

عطار ز عشق او فنا شو
تا باز رهی ازین دل ریش

برنامه‌ی رادیویی چنته

چنته شماره 597

منبع: برنامه‌ی رادیویی چنته

عکس هفته

121

شب و ماه و زمین

برنامه‌ی رادیویی چنته

چنته شماره 597

دنبال‌کردن

هر نوشتهٔ تازه‌ای را در نامه‌دان خود دریافت نمایید.

به 59 مشترک دیگر بپیوندید